Tietosuojaseloste

Skanska talonrakennus oy:n (BoKlok) asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteri

Skanska Talonrakennus Oy:n (Skanska Kodit/BoKlok) asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Kodit/BoKlok) myöhemmin ”Skanska”

PL 114, 00101 HELSINKI
Nauvontie 18
00280 HELSINKI

Rekisterin yhteyshenkilö

Maria Snäkin

PL 114, 00101 HELSINKI
Nauvontie 18, 00280 HELSINKI
yritysturvallisuus@skanska.fi

Kuvaus käsittelytoimista

Rekisterin tietoja käytetään potentiaalisten asunto-osakkeiden tai asunnon yhteydessä myytävien muiden tilojen osakkeiden ostajien tai varanneiden asiakkaiden tietojen hallintaan, markkinointitarkoituksiin ja asuntokaupan sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Skanska käyttää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja:

 • Skanskan ja rekisteröidyn välisten sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi
 • Skanskan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
 • Skanskan lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi
 • Rekisteröidyn suostumuksen perusteella

Oikeutettu etu

Rekisterin tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun markkinoida ja tarjota tuotteitaan ja palveluitaan seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Asiakaspalautteen kerääminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvä markkinointi
 • Asuntoihin ja muihin tiloihin liittyvien korjaustoimenpiteiden koordinointi ja suorittaminen

Suostumus

Rekisterin tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Sähköinen suoramarkkinointi (markkinointiasiakkaat)

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla tästä Skanskalle sähköpostitse tai suoramarkkinointiviesteissä olevan linkin kautta.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Skanska käyttää verkkosivuillaan evästeitä ja vastaavaa tekniikkaa tietojen keräämiseen sinusta ja käyttämästäsi laitteista. Skanskan käyttämistä evästeistä voit lukea lisää Skanska Kotien verkkosivujen käyttöehdoista.

Asunto-osakkeiden tai asunnon yhteydessä myytävien muiden tilojen osakkeiden varaajien ja ostajien tietojen käsittely on välttämätöntä Skanskan sopimusvelvoitteiden ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Markkinointitarkoituksiin ja asiakaspalautteisiin kerättävien tietojen antaminen ei ole rekisteröidylle pakollista, ja rekisteröity voi jättää antamatta kiinnostuksen kohteitaan tai muita toiveitaan kuvaavia tietojaan, mutta tällöin Skanska ei voi tarjota kaikkia palveluitaan rekisteröidylle kattavasti.

Rekisteröityjen ryhmät

 • Potentiaaliset asiakkaat (markkinointiasiakkaat)
 • Asunto-osakkeiden tai asunnon yhteydessä myytävien muiden tilojen osakkeiden varaajat
 • Asunto-osakkeiden tai asunnon yhteydessä myytävien muiden tilojen osakkeiden ostajat

Henkilötietojen ryhmät

Skanska tallentaa rekisteröidystä seuraavat henkilötiedot:

 • Suku- ja etunimet
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot
 • Kiinnostuksen kohteet (alueet, asunnon koko ja muuta asuntoon liityvät toiveet)
 • Ostohistoria hintatietoineen
 • Uutiskirjeen ja/tai julkaisujen tilaustiedot
 • Skanska Kotien sähköisten palveluiden käyttäjätunnus- ja salasanatieto
 • Muut rekisteröidyn itse Skanskalle toimittamat tiedot


Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietojen siirrossa ja luovuttamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita.

Siirrosta, luovuttamisesta ja käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin.

Tietoja siirretään kolmansille osapuolille asiakastyytyväisyyden mittaamista sekä markkinointitoimien suorittamista varten sekä erilaisten huolto- ja korjaustoimenpiteiden koordinointia ja suorittamista varten.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja siirretään EU- ja ETA-alueen ulkopuolella käsiteltäväksi Sveitsiin teknisen alustan ylläpidon toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Sveitsiin on lainmukaista Euroopan komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

 • Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
 • Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
 • Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
 • Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi, mikäli käsittelyperustetta henkilötiedolle ei ole
 • Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
 • Siirtää tietoja rekisteristä toiseen soveltuvin osin
 • Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tämä aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen
 • Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista
 • Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaisten tarkasteltavaksi.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi tarvittavat käytännön toimenpiteet on kuvattu Skanskan www-sivuilla.

Tietoturva

Rekisteri on atk -pohjainen. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnalla suojatussa tilassa.

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muunlaisin teknisin turvakeinoin.

Tietojen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu. Tietojen tuhoaminen hoidetaan asianmukaisesti ja huolellisesti.

Henkilötietojen säilytysajat

Skanska säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Skanska säilyttää markkinointiviestien lähettämiseksi tarvittavia tietoja lähtökohtaisesti niin pitkään, kuin rekisteröity tilaa uutiskirjettä tai muuta sähköistä suoramarkkinointia. Skanska Kotien sähköisten palveluiden ylläpitämiseksi ja tarjoamiseksi tarvittavia tietoja säilytetään niin pitkään, kuin rekisteröity on rekisteröitynyt kyseisiin palveluihin. Ostohistoriaa ja hintatietoja säilytetään tunnistettavassa muodossa niin pitkään kuin kunkin kohteen takuuvelvoitteiden tai muiden Skanskan sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi on tarpeen.